علاقمندان به همکاری با سایت مریدنور میتوانند از طریق فرم زیر برای  ما مطلب ارسال کنند.مطالب پس از بازبینی بر اساس موضوع بندی در سایت منتشر میشود.این بازبینی صرفاً برای بررسی انسجام و پیوستگی مطلب و ویراستاری خواهد بود.
در صورتیکه مطلب مربوطه اثر شخصی ارسال کننده نیست برای رعایت حقوق معنوی اثر نام نویسنده ومنبع یا لینک مطلب در انتهای نوشته قید شود.
در صورتیکه ارسال کننده مطلب تمایلی به نوشتن ایمیل خود  ندارد میتواند از عبارت exaple@yahoo.com استفاده کند.
چگونگی کارکرد این فرم بر مبنای ” ارسال پست توسط کاربر مهمان” است و به منزله ثبت نام و عضویت در سایت نیست.
این فرم برای ارسال مطلب میباشد.برای ارسال سئوال از طریق فرم تماس اقدام شود.

لطفاً زمینه های مورد نیاز را تکمیل کنید.