از نگاه ادیان(بطور مشخص ادیان توحیدی که تمرکز ما فعلا روی ادیان شاخه ابراهیمی است) انسان توسط خداوند خلق شده است تا در این دنیا عبودیت(بندگی) کند.این عبودیت شامل پرستش خداوند و انجام تکالیف الهی و برپا داشتن و جاری کردن قوانین آسمانی اوست که از طریق فرستادگان ویژه خودش به نام پیامبر به انسان رسانیده است.
همچنین خداوند در این دنیا انسان را مورد آزمایش و امتحان قرار میدهد تا خوب و بد بودن آنها را مشخص کند یا درجه ایمان و اخلاق آنها را بسنجد.
در نتیجه این فعالیتها و اقدامات سرنوشت زندگی بعدی انسان رقم میخورد.یعنی بعد از مرگ انسان یا به جایگاه راحتی و آرامش یا به جای رنج و عذاب میرود و این سرنوشت به اختیار خود انسان است.
پس میتوان نتیجه گرفت که زندگی خوب در این دنیا(خوب زیستن) از نگاه دین یعنی عمل به هرآنچه که در تعالیم آسمانی خداوند گفته شده است تا باعث کسب رضایت الهی شده و جایگاه ابدی او را در جهان بعد مشخص کند.

بطور کلی دین از انسان چه میخواهد؟
خدا را بپرستد
در مقابل او تسلیم باشد
تنها به فرمان او که توسط پیامبران فرستاده گوش کند
به جهان آخرت ایمان داشته باشد
راستگو باشد
دروغ نگوید
در اجرای عدالت بکوشد
به جان و مال و ناموس مردم تجاوز نکند
در راه کسب و کار حلال(آنچه مورد رضایت خداست و در دستورات دین آمده است) بکوشد
تواضع و فروتن باشد
نسبت به همنوعان ایثار و نوع دوستی داشته باشد
از امور ممنوعه (حرام) دوری کند
با دشمنان خداوند بجنگد