دین اعتبارش را از کجا میگیرد؟
اساساً چه عاملی باعث میشود تا انسان ها بپذیرند شخصی که ادعا میکند با جهانی فراسوی این عالم در ارتباط است درست می گوید؟
این اطمینان و یقین یا به بیانی صحیح تر، این "ایمان" چگونه و از کجا ناشی میشود؟
اعتبار گوینده
بله،اعتباری است که افراد به گوینده (مدّعی)این ادعا دارند و ابتدا خود او را باور میکنند و سپس ادعای او را.
البته در حوزه اعتقادی(دینی) قضیه به گونه ای دیگر نیز قابل بررسی است.
آنهایی که به مدّعیان یک ارتباط ماورایی ایمان می آورند نشانه هایی برای صحّت اثبات این ادعا را از مدّعی مطالبه و درخواست میکنند.در واقع مدّعی باید پیروان خود را قانع کند که چنین ارتباطی وجود دارد.
نشانه ای که برای اثبات این ادعا آشکار میشود "معجزه" نام دارد.
معجزه دلیل و سندی است بر اینکه این ارتباط کاملا واقعی وجود دارد.معجزه کاری است که انجامش فقط از عهده شخص مدّعی بر می آید و بقیه نمیتوانند انجامش بدهند زیرا او به کمک نیروی های غیبی که فقط و فقط در اختیار خداوند است این کار را انجام میدهد و در شرایط عادی حتی خود آن شخص نیز نمیتواند چنین کاری را تکرار کند مگر اینکه مجوز اجرای آن مجدداً از سوی خداوند برای او صادر شود.
آیا واقعا معجزه ای اتفاق افتاده است؟آیا سند و دلیلی برای اثبات چنین امور خارق العاده ای وجود دارد؟